Program statusnih i socioekonomskih prava

sreda, 8. jun 2016.

Ka smanjenju birokratskih zahteva

Danas, 8. juna 2016. godine, počela je primena odredaba Zakona o opštem upravnom postupku koje bi građanima trebalo da omoguće da na znatno lakši način i uz osetno manje troškova ostvaruju svoja prava pred državnim organima.

Naime, odredbe Zakona o opštem upravnom postupku propisuju obavezu nadležnih organa da sami vrše uvid, pribavljaju i obrađuju podatke o kojima se vodi službena evidencija. To praktično znači da prilikom podnošenja zahteva za izdavanje, na primer, lične karte ili pasoša, građani više neće morati da prilažu izvode iz matičnih evidencija, odnosno, da u slučaju podnošenja zahteva za dobijanje socijalne pomoći neće više morati da iz različitih službi i organa pribavljaju dvocifren broj dokumenata. Sve ove dokaze moraće da pribave organi pred kojima se vodi postupak, a propisana je prekršajna odgovornost za službeno lice koje ne pribavi dokaze po službenoj dužnosti. Tako će se novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 50.000 dinara kazniti službeno lice koje ne izvrši uvid ili ne pribavi podatke od drugog organa, odnosno, ako u roku od 15 dana ne dostavi tražene podatke drugom organu.

Treba napomenuti da je i do sada Zakon o opštem upravnom postupku predviđao obavezu službenih lica da pribavljaju podatke i dokaze, ali se, nažalost, u praksi ova dužnost retko realizovala. Stoga, ostaje da se vidi da li će naglašavanje ove obaveze i njeno izdvajanje u osnovna načela upravnog postupka, kao i propisana prekršajna odgovornost službenih lica, obezbediti doslednu primenu zakona.

Pročitano 18052 puta
Tagovano
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action