Program statusnih i socioekonomskih prava

ponedeljak, 2. april 2018.

Praxis održao konferenciju „Doprinos reformi javne uprave u Kraljevu“

Dana 29. marta 2018. godine, Praxis je održao konferenciju na kojoj su predstavljeni rezultati projekta Doprinos reformi javne uprave u Kraljevu, kao deo aktivnosti Projekta unapređivanje kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za praćenje reforme javne uprave (WeBER), koji finansira Evropska unija, a sufinansira Kraljevina Holandija. Konferenciji su prisustvovali predstavnici lokalnih organa uprave, organizacija civilnog društva i medija.

Marija Dražović iz Praxisa je predstavila projektne aktivnosti koje su realizovane u periodu od 1. juna 2017. godine do 31. marta 2018. godine, sa ciljem da se učine  transparentnim podaci o reformi javne uprave na lokalnom nivou, unapredi servisna uloga lokalnih organa uprave i informisanost građana o tome, poboljšaju mehanizmi saradnje jedinice lokalne samouprave sa građanima i organizacijama civilnog društva i doprinese da principi javne uprave budu snažnije ugrađeni u lokalne odluke i način pružanja usluga.

Praxis je na osnovu sprovedenog istraživanja transparentnosti jedinice lokalne samouprave i efikasnosti lokalnih organa uprave u Kraljevu, kao i monitoringa primene Zakona o opštem upravnom postupku, utvrdio da postoji značajan prostor za unapređenje rada lokalnih organa uprave u svim oblastima, što je predstavljeno u izveštaju Doprinos reformi javne uprave u Kraljevu. Uprkos naporima koji su poslednjih godina uloženi na polju reforme javne uprave, kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou, u pojedinim oblastima nema vidljivog napretka. Najozbiljniji nedostaci prepoznati su u oblasti transparentnosti rada organa uprave, tačnije u pogledu učešća javnosti u procesu donošenja odluka i kreiranja politika, jer učešće građana i organizacija civilnog društva u pomenutom procesu gotovo da ne postoji. Shodno tome, ne postoji proaktivan pristup u pogledu unapređivanja uslova i stvaranja podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva na lokalnom nivou. 

Na konferenciji je još jednom istaknut značaj uloge koju organizacije civilnog društva i mediji imaju da kroz odgovorno i informisano praćenje i izveštavanje utiču na svest i informisanost građana o napretku reformi i njihovom značaju za proces evropskih integracija. S druge strane, uloga lokalnih medija u Kraljevu, kao pokretača javne debate, u oblasti reforme javne uprave nije dovoljno razvijena, a razlozi leže kako u finansijskoj nestabilnosti, tako i zbog nedovoljno podsticajnog okruženja za istraživanje specifičnih tema.

Na kraju, Praxis je pozvao predstavnike jedinice lokalne samouprave da ulože dodatne napore kako bi se obezbedilo poštovanje principa dobre uprave. Ujedno su naglasili da civilni sektor na lokalu predstavlja vrlo važan resurs koji bi trebalo da koriste u cilju napretka u reformama.

Medijski priloziRTVKV
                       RTV Melos
                       Info Plus
                       Kraljevo Online
                       WeBER par-monitor

Pročitano 10637 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action