Program statusnih i socioekonomskih prava

četvrtak, 5. april 2018.

Povodom Međunarodnog dana Roma

 

Još jedan Međunarodni dan Roma, koji se 8. aprila obeležava širom sveta, Romi u Srbiji će dočekati kao pripadnici jedne od najmarginalizovanijih i najdiskriminisanijih društvenih grupa. Nizak obrazovni nivo, nezaposlenost, neadekvatni uslovi stanovanja, težak materijalni položaj, otežan pristup ličnim dokumentima, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti jesu izazovi sa kojima se Romi u Srbiji i dalje često susreću. 

Uprkos izvesnom napretku koji je poslednjih nekoliko godina postignut u oblasti ostvarivanja i zaštite pojedinih prava, Romi se i dalje svakodnevno suočavaju sa preprekama koje im znatno otežavaju ili potpuno uskraćuju pristup određenim pravima. Tako se i dalje rađaju deca koja se zbog neadekvatnih propisa ne mogu upisati u matičnu knjigu rođenih odmah posle rođenja i koja zbog toga u najosteljivijem životnom dobu ostaju van sistema zdravstvene i socijalne zaštite. Položaj romske dece naročito je zabrinjavajuć i zbog toga što se ona nalaze u mnogo većem riziku da će prerano napustiti školovanje i/ili da će postati žrtva dečjih, ranih i prinudnih brakova. Socijalna isključenost, diskriminacija, segregacija, netolerancija i predrasude negativne su pojave koje se isuviše često vezuju za Rome.

Društvo u kojem se pripadnici jedne od najbrojnijih nacionalnih manjina nalaze u toliko lošijem položaju u odnosu na većinsku populaciju ni u kom slučaju ne može se smatrati uspešnim. Stoga, Praxis poziva sve institucije da posvete više pažnje brojnim problemima sa kojiima se Romi suočavaju kao i da ulože više napora da se izmene neadekvatni propisi i iskorene loše prakse i diskriminacija, jer bez toga ne može doći ni do unapređenja položaja Roma.

Pročitano 10902 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action