Program statusnih i socioekonomskih prava

ponedeljak, 2. april 2018.

Ekspertski sastanak na temu olakšanog upisa činjenice rođenja i pristupa ličnim dokumentima za Rome u Ukrajini

Ivanka Kostić, izvršna direktorka Praxisa, učestvovala je na ekspertskom sastanku na temu olakšanog upisa činjenice rođenja i pristupa ličnim dokumentima za Rome u Ukrajini koji je organizovao ODIHR u saradnji sa ukrajinskom Državnom službom za migracije, Ministarstvom pravde, ukrajinskim Poverenikom za ljudska prava i Predstavništvom UNHCR-a u Ukrajini.

Ivanka je predstavila značajan napredak koji je ostvaren u Srbiji u vezi sa upisom činjenice rođenja, apatridijom, prijavom prebivališta i pristupom ličnim dokumentima, nakon 10 godina intenzivnog javnog zagovaranja Praxisa, UNHCR-a i drugih organizacija civilnog društva i međunarodnih agencija. Ona je takođe podelila iskustva Praxisa stečena kroz aktivno učešće u Tehničkoj grupi (osnovanoj od strane Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, UNHCR-a i Zaštitnika građana) i istakla blisku saradnju sa relevantnim državnim institucijama u Tehničkoj grupi u radu na pojedinačnim slučajevima, ali i u rešavanju problema u implementaciji novousvojenih propisa. Kroz Tehničku grupu, Praxis je takođe zagovarao za promene i dokumentovao preostale sistemske prepreke koje se odnose na upis činjenice rođenja odmah po rođenju dece čiji roditelji ne poseduju dokumenta.

Ovaj ekspertski sastanak se oslanja na preporuke date u Deklaraciji iz Odese iz 2017. godine, koja je pripremljena sa ciljem da se premoste prepreke u upisu činjenice rođenja i pristupu ličnim dokumentima za Rome u Ukrajini. Učesnici su diskutovali o mogućnosti uspostavljanja zajedničke tehničke radne grupe koju bi činili relevantni akteri iz državnih institucija i građanskog društva kako bi se koordinisali napori da se ovaj problem reši.

Učesnici su na kraju bili mišljenja da ovaj sastanak predstavlja značajan korak napred u rešavanju problema neposedovanja ličnih dokumenata za Rome u Ukrajini.

Pročitano 5411 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action