Program statusnih i socioekonomskih prava

četvrtak, 24. januar 2019.

Objavljen pregled informacija o apatridiji u Srbiji

Evropska mreža za pitanje apatridije, čiji je Praxis član, objavila je pregled informacija o pitanjima koja značajno utiču na stanje u oblasti zaštite od apatridiju u Srbiji. U tom pregledu ukazano je na probleme koji se javljaju u vezi sa upisom dece u matične knjige odmah nakon rođenja i sa sprečavanjem pojave apatridije među decom rođenom u Srbiji, a istaknuta su i određena pozitivna rešenja koja se odnose na naknadni upis u matične knjige.

Tako je ukazano da zbog neadekvatnih propisa deca čiji roditelji ne poseduju dokumente neće moći da se upišu u matičnu knjigu rođenih odmah nakon rođenja. Takođe je istaknuto da deca koja bi po osnovu rođenja u Srbiji trebalo automatski na osnovu zakona da steknu državljanstvo moraju da sprovedu poseban postupak za sticanje državljanstva, kao i da u praksi nije moguće sticanje državljanstva po osnovu rođenja na teritoriji Srbije nakon navršenih 18 godina. S druge strane, navedeno je da je u Srbiji postignut značajan napredak u vezi sa naknadnim upisom u matičnu knjigu rođenih, jer je uspostavljen sudski postupak za utvrđivanje vremena i mesta rođenja, zahvaljujući čemu su mnogi ljudi koji prethodno nisu mogli da se upišu u matične knjige dobili lične dokumente.

Pregled sadrži i preporuke za prevazilaženje uočenih prepreka, te se navodi da je potrebno izmeniti propise koji sprečavaju upis u matične knjige dece čiji roditelji ne poseduju dokumente. Takođe se ističe da je potrebno obezbediti doslednu primenu Zakona o državljanstvu, kako bi se sprečila pojava apatridije među decom, kao i da vremenski rok za sticanje državljanstav po osnovu rođenja treba da bude produžen i usklađen sa Konvencijom UN o smanjenju broja lica bez državljanstva.

Pregled je objavljen u okviru Indeksa apatridije, komparativne alatke koja pruža uvid u to na koji način različite države u Evropi štite osobe bez državljanstva i šta čine da bi sprečile pojavu apatridije i smanjile broj lica bez državljanstva.

Pročitano 6411 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action