Program statusnih i socioekonomskih prava

četvrtak, 28. mart 2019.

Praxis podneo izveštaj o sprovođenju preporuka Komiteta za ljudska prava

Praxis je Komitetu za ljudska prava Ujedinjenih nacija poslao komentare na izveštaj Srbije o sprovođenju preporuka Komiteta, koje su donete u okviru Zaključnih zapažanja o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima u Srbiji i koje su usmerene na unapređenje položaja Roma u Srbiji. U izveštaju Praxisa ukazuje se da se Romi u Srbiji i dalje suočavaju sa problemima i diskriminacijom u vezi sa pristupom pravima na obrazovanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, kao i u pristupu javnim uslugama i dostupnosti informacijama o načinu pružanja tih usluga. Posebno je naglašeno da još uvek  nije moguć upis u matičnu knjigu rođenih odmah nakon rođenja dece čije majke ne poseduju lične dokumente, da pojedina deca nakon rođenja ostaju bez državljanstva zbog neprimenjivanja odredaba Zakona o državljanstvu koje su usmerene na sprečavanje apatridije među decom rođenom u Srbiji, kao i da nemali broj Roma ne može da prijavi prebivalište zbog prakse pojedinih policijskih stanica i centara za socijalni rad koja nije u skladu sa zakonom.

Komitet za ljudska prava UN je 2017. godine doneo Zaključna zapažanja o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima u Srbiji. U okviru Zaključnih zapažanja Komitet je kao naročito značajna pitanja koja zahtevaju hitno rešavanje izdvojio određene probleme sa kojima se u Srbiji suočava romska populacija i doneo je preporuke za otklanjanje tih problema. Istovremeno je od Srbije  zatraženo da u roku od godinu dana Komitetu dostavi izveštaj o primeni tih preporuka. Srbija je početkom 2019. godine dostavila takav izveštaj, ali veliki broj preporuka Komiteta nije dobio odgovarajući odgovor. Tako je i preporuka Komiteta da se deci čiji roditelji ne poseduju lične dokumente mora omogućiti upis u matičnu knjigu rođenih do danas ostala nerealizovana.

Pročitano 6399 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action