Program statusnih i socioekonomskih prava

utorak, 4. novembar 2014.

Nevladine organizacije uputile zahtev Vladi Republike Srbije da hitno obustavi primenu Uredbe o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći

Komitet pravnika za ljudska prava, Autonomni ženski centar i Regionalni centar za manjine podneli su Ustavnom sudu Republike Srbije Inicijativu za ocenu ustavnosti Uredbe o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći.

Pojedini članovi ove Uredbe u suprotnosti su sa Ustavom Republike Srbije, Zakonom o socijalnoj zaštiti, kao i odredbama Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Medjunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima i odredbama Revidirane evropske socijalne povelje.

Smatrajući da će primena Uredbe dovesti do duboko nepravednog, nezakonitog i diskriminatornog postupanja prema najugroženijim i najsiromašnijim građanima i građankama, dole potpisane organizacije traže ukidanje spornih članova* 
uredbe, kao i zaustavljanje njene pune primene do donošenja odluke od strane Ustavnog suda Republike Srbije.

Siromaštvo nije izbor nijednog građanina ni građanke, niti je posledica nečije lenjosti, već odražava nesposobnost države da obezbedi jednake mogućnosti za sve svoje građane. Donošenjem osporene Uredbe država je pokazala duboko nerazumevanje svrhe i suštine pojma socijalne uključenosti. Umesto da aktivno doprinese unapređenju kvaliteta života siromašnih ljudi kroz afirmativne akcije, država ih putem odredbi ove Uredbe dodatno kažnjava, uslovljavajući ih uskraćivanjem prava na ionako nedovoljnu socijalnu pomoć. Primena Uredbe će prouzrokovati diskriminatorno postupanje prema najsiromašnijima, jer ne pogadja niti jednu drugu kategoriju radno sposobnog stanovništva. Kako je prema dosada važećim zakonima društvenokoristan rad prepoznat samo u krivičnom zakonodavstvu, stiče se utisak da najsiromašniji treba da snose određenu vrstu kazne/sankcije zbog toga što su siromašni.

Organizacije smatraju da je Uredba duboko nepravedna, jer je usmerena na one koji u društvu imaju najmanje moći: porodice sa velikim brojem dece, samohrane majke, nezaposlene bez imovine, starije i osobe sa invaliditetom, Rome i druge. Sve ove kategorije stanovništva se Uredbom stavljaju u nepovoljniji položaj čak i u odnosu na osobe koje su osuđene na kaznu zatvora, koji za svoj rad dok su u zatvoru imaju prava iz radnog odnosa (pravo na naknadu i nagradu, pravo na zaštitu na radu i odmor).

Povrh svega, radno sposobni korisnici i korisnice novčane socijalne pomoći zbog svog siromaštva neće moći ni da se izbore za zaštitu svojih prava u slučaju diskriminacije, radne ekspolatacije ili drugih povreda prava nastalih primenom ove Uredbe.

Stoga, dole potpisane organizacije civilnog društva, apeluju na Vladu Republike Srbije da se Uredba stavi van snage, odnosno da se odloži njena primena do konačne ocene Ustavnog suda o ustavnosti i zakonitosti.

* čl. 2. stav 2 t. 5, čl. 4. stav 1 t. 1, čl.9. stav 1. t. 3 

Zahtev podržavaju:

 1. Praxis, Beograd
 2. Rekonstrukcija ženski fond, Beograd
 3. Glas razlike, Beograd
 4. Žene u crnom, Beograd
 5. Labris, Beograd
 6. Udruženje Roma Novi Bečej
 7. Žene Juga, Pirot
 8. SOS ženski centar, Novi Sad
 9. Centar za podršku ženama, Kikinda
 10. ...Iz kruga – Vojvodina
 11. Romski informativni centar, Kragujevac
 12. Kulturni centar DamaD, Novi Pazar
 13. Centar "Živeti uspravno", Novi Sad
 14. Centar za devojke, Niš
 15. Ženski prostor, Niš 
 16. ASTRA, Beograd
 17. Forum žena, Prijepolje
 18. Udruženje gradjanki Peščanik, Kruševac
 19. Zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad
 20. Centar za integraciju mladih, Beograd
 21. Alternativni centar za devojke, Kruševac
 22. Udruženje Romkinja Osvit, Niš
 23. Viktimološko društvo Srbije
 24. Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji – CHRIS
 25. Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, Novi Pazar
 26. SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja, Vlasotince
 27. UG „Zajedno zajedno“, Beograd
 28. Odbor za ljudska prava / SOS telefon, Vranje
 29. ...Iz kruga, Beograd
 30. Udruženje „Požega“, Požega
 31. Udruženje izbeglica iz Republike Hrvatske
 32. Ženska mirovna grupa, Pančevo
 33. Dečiji romski centar, Beograd
 34. Centar za marginu, Beograd
 35. Centar za ženske studije, Beograd
 36. ALTERO - Asocijacija za lični trening, edukaciju, razvoj i osnaživanje
 37. Ženski centar, Užice
 38. Mreža za evropski ženski lobi, Srbija
 39. Evropska mreža za borbu protiv siromaštva – Srbija
 40. Centar za istraživanje javnih politika, Beograd
 41. MODS - Mreža organizacija za decu Srbije
 42. Centar za evroatlanske studije, Beograd
 43. Fond za humanitarno pravo, Beograd
 44. Urban-In, Novi Pazar
 45. Sandžački odbor za ljudska prava, Novi Pazar
 46. Siguran plus mladih – SPY, Beograd
 47. Dečiji centar Mali princ, Beograd
 48. Trag fondacija,Beograd
 49. Inicijativa za demokratsku tranziciju, Beograd
 50. Centar mladih Roma, Požega
 51. Omladinski forum za edukaciju Roma, Bujanovac 
 52. Viktimološko društvo Srbije, Beograd
 53. Centar za razvoj civilnog društva, Beograd
 54. Inicijativa za inkluziju VelikiMali, Pančevo
 55. Centar za razvoj civilnih resursa, Niš
 56. YUROM Centar, Niš
 57. Centar za samostalni zivot OSI Srbije, Beograd  
Pročitano 871 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action