Program statusnih i socioekonomskih prava

četvrtak, 3. oktobar 2019.

Početak realizacije projekta „Unapređenje položaja Roma i Romkinja na tržištu rada u Kraljevu“

Grad Kraljevo u partnerstvu sa nevladinom organizacijom Praxis od 4. septembra 2019. godine sprovodi petnaestomesečni projekat „Unapređenje položaja Roma i Romkinja na tržištu rada u Kraljevu“. Projekat se realizuje u sklopu grant šeme programa „Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština.

Osnovni cilj projekta je doprinos unapređenju socijalnog i ekonomskog položaja romske populacije u Kraljevu, kroz poboljšanje uslova za zapošljavanje podizanjem stručnih kompetencija i konkurentnosti na tržištu radne snage i suzbijanjem diskriminacije u oblasti zapošljavanja Roma i Romkinja.

U skladu sa navedenim ciljem realizovaće se aktivnosti usmerene na jačanje kapaciteta pripadnika romske nacionalne manjine za aktivno traženje posla podizanjem stručnih kompetencija kroz realizaciju obuka i informisanje o pravima iz oblasti rada i zapošljavanja uključujući prava na jednakost i ravnopravnost u ovim oblastima. Takođe, realizovaće se istraživanje o položaju pripadnika romske populacije naročito Romkinja na tržištu rada, dok će rezultati istraživanja i njihova analiza poslužiti za izradu studije o izazovima u pogledu ostvarivanja prava na rad i zapošljavanje, kao stvaranjem jednakih šansi za ostvarivanje ovih prava. Glavni nalazi istraživanja, zaključci i preporuke biće predstavljeni svim relevantnim akterima, kao i široj javnosti u cilju zagovaranja za unapređenje sveukupnog položaja Roma i Romkinja i uspostavljanje jednakih prilika za ostvarivanje prava.

Posebna grupa aktivnosti usmerena je na medijsku kampanju u cilju suzbijanja diskriminacije Roma i Romkinja u oblasti zapošljavanja, tako da će tokom perioda implementacije projekta posebna pažnja biti posvećena promovisanju ciljeva i rezultata aktivnosti u saradnji sa predstavnicima lokalnih medija, kao i publikovanjem informacija o projektu putem elektronskih medija, na internet stranici i društvenim mrežama Praxisa.

Pročitano 6386 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action