Program statusnih i socioekonomskih prava

četvrtak, 15. maj 2008.

Konferencija za štampu povodom početka implementacije Roma CARDS projekta

U Beogradu je 6. maja 2008. godine održana konferencija za štampu u Medija centru povodom početka implementacije projekata „Socijalna inkluzija i pristup ljudskim pravima za Rome, Aškalije i Egipćane na zapadnom  Balkanu“ i „Borba protiv socijalne isključenosti: Univerzalna registracija rođenja u Srbiji“ koje će, preko UNICEF-a i UNHCR-a, finansirati Evropska unija. Nevladina organizacija Praxis će tokom ovog projekta, biti glavni izvršni partner UNHCR-a i UNICEF-a. Na konferenciji, projekat su predstavili: Lenart Kocalainen, predstavnik UNHCR-a za Srbiju, Maria Luisa Fomara, zamenica predstavnika UNICEF-a za Srbiju, Ivanka Kostić, izvršna direktorka Praxisa, Bojan Anđelković, pomoćnik ministra za rad i socijalnu politiku u Vladi Republike Srbije i Ljuan Koka, šef  Sekretarijata za romsku nacionalnu strategiju Republike Srbije.

Cilj projekta je da omogući socijalnu inkluziju zajednica Roma, Aškalija i Egipćana (RAE), kao i drugih marginalizovanih grupa, a samim tim i pristup osnovnim građanskim pravima. Posebna pažnja će biti usmerena ka najugroženijim među RAE, a posebno na žene, decu i stara lica.

Prema zvaničnim podacima, 108 000 Roma živi na teritoriji Republike Srbije, iako se taj broj prema nekim procenama kreće i do 500 000 Roma. U isto vreme, zvanično je registrovano 22 965 RAE interno raseljenih lica, iako se pretpostavlja da je taj broj veći, jer bar još toliko RAE sa Kosova uopšte nije registrovano usled neposedovanja ličnih dokumenata.

Kao deo projektnih aktivnosti, UNHCR, UNICEF i Praxis će sprovoditi informativnu kampanju sa ciljem da se podigne nivo svesti, edukuju i informišu RAE zajednice kao i da se lokalnim i centralnim vlastima i domaćem stanovništvu ukaže na potrebu i važnost civilne registracije i posedovanja ličnih dokumenata. Kampanja će se sprovoditi u 20 opština u Srbiji, koje će posetiti timovi sastavljeni od predstavnika UNICEF-a, UNHCR-a, Praxisa, Sekretarijata za romsku nacionalnu strategiju, kao i Ministarstva za rad i socijalnu politiku, i sastajati se sa romskim lokalnim organizacijama, romskim koordinatorima, predstavnicima opštinskih organa vlasti i lokalnih institucija.

Pored toga, Praxis će pružati pravnu pomoć, informisanje i savetovanje RAE na terenu u vezi sa pribavljanjem dokumenata i pokretanjem postupaka naknadnog i obnove upisa u matične knjige, što je identifikovano kao problem koji posebno pogađa RAE populaciju.

Organizovanjem informativnih kampanja i lobiranjem, kao i pružanjem besplatne pravne pomoći, informisanjem i savetovanjem u pojedinačnim slučajevima, ovi projekti imaju za cilj da se omogući RAE populaciji sticanje pravnog subjektiviteta, pristup dokumentima i time smanji broj pravno nevidljivih lica u Srbiji, kao i da se predlože rešenja za prevazilaženje administrativnih i sistemskih prepreka koje onemogućavaju RAE populaciju u ostvarivanju osnovnih ljudskih prava.

Preuzmite vest sa sajta Medija Centra ovde.
Pogledati  UNHCR launches free legal aid project for Roma in Serbia
Pogledajte vesti objavljene u Večernjim novostima "Nevidljivi državi i zakonu" i "I deca nevidljiva".

Pročitano 11691 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action