Program statusnih i socioekonomskih prava

četvrtak, 20. jun 2013.

Praxis je objavio izveštaj Analiza glavnih problema i prepreka u pristupu Roma pravima na rad i zapošljavanje

Praxis je objavio izveštaj Analiza glavnih problema i prepreka u pristupu Roma pravima na rad i zapošljavanje u okviru projekta „Doprinos socijalnoj inkluziji i borbi protiv diskriminacije marginalizovane populacije u Srbiji“.

Jedan od najvećih i najtežih problema sa kojima Republika Srbija treba da se izbori jeste nezaposlenost, a među najugroženijim grupama stanovništa u pogledu mogućnosti nalaženja zaposlenja jeste stanovništvo romske nacionalnosti. Svi raspoloživi podaci pokazuju da je stopa nezaposlenosti među Romima mnogo veća nego u ukupnoj populaciji, što za neminovnu posledicu ima veliko siromaštvo ove grupe. S druge strane, čak i kada Romi uspeju da se zaposle, najčešće su to najlošije plaćena radna mesta, sa najnepovoljnijim uslovima rada, često štetnim po zdravlje. Ogromna većina Roma koji ostvaruju prihode nije u radnom odnosu, a sredstva za život najčešće ostvaruju sakupljanjem sekundarnih sirovina. Ovakav položaj Roma na tržištu rada samo je jedan od pokazatelja njihove suštinske nejednakosti u društvu i jedna od brojnih posledica otežanog pristupa osnovnim ljudskim pravima sa kojim se ova grupa suočava. Među uzrocima koji Romima otežavaju uključivanje na tržište rada su nedovoljna obrazovanost i nedostatak stručnih kvalifikacija, uvrežene predrasude o radnim navikama Roma i diskriminacija pri zapošljavanju, nadprosečno zapošljavanje u „sivoj zoni“ rada, teškoće oko pribavljanja potrebnih dokumenata, a neretko i neinformisanost usled koje ne znaju ni kako da pribave radnu knjižicu ili da se prijave kod Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prepreke koje Romima otežavaju ostvarivanje prava na rad detaljnije su opisani u izveštaju. Osim ukazivanja na osnovne probleme u ovoj oblasti i na korake koje bi država trebalo da preduzme kako bi poboljšala položaj Roma na tržištu rada, u izveštaju su prikazani i rezultati istraživanja koje je Praxis sprovodio u periodu od februara do avgusta 2012. godine koje je imalo za cilj stvaranje približnije slike o položaju romske populacije na tržištu rada, a naročito o položaju onog dela romske populacije koji najčešće ostaje nevidljiv u dostupnim statistikama – Roma iz neformalnih naselja i Roma koji se suočavaju sa teškoćama prilikom pribavljanja ličnih dokumenata.

Preuzmite izveštaj: Analiza glavnih problema i prepreka u pristupu Roma pravima na rad i zapošljavanje

Pročitano 23682 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action