Program statusnih i socioekonomskih prava

sreda, 22. april 2015.

Novi talas iseljenja stanovnika nepriznatog Kolektivnog centra „Pionirski grad“

Novi talas prinudnih iseljenja stanovnika nepriznatog Kolektivnog centra „Pionirski grad“ očekuje se 27. aprila 2015. godine, kada je zakazano sprovođenje iseljenja za dve porodice.

Zakazano iseljenje očekuje i samca P. T, osobu sa invaliditetom prve kategorije, koji boluje od epilepsije i ima epileptične napade na nedeljnom nivou. Jedini prihod koji ostvaruje jeste privremena novčana naknada za interno raseljena lica sa Kosova u iznosu od 8.500 dinara, što svakako nije dovoljno za obezbeđivanje osnovnih životnih potreba. P. T. je osoba kojoj je zbog zdravstvenog stanja i socijalne ugroženosti neophodna konstanta podrška, tako da će propusti nadležnih organa da obezbede alternativni smeštaj odvesti P. T. u beskućništvo. 

Podsećamo da su stanovnici „Pionirskog grada“  interno raseljena lica i izbeglice, mahom veoma lošeg zdravstvenog stanja, stariji, nezaposleni, samohrani roditelji, deca i socijalno ugroženi, koji žive u stalnom strahu i nesigurnosti, bez trajnog i održivog rešenja.

Praxis je, uz podršku 35 organizacija civilnog društva (OCD) i dve mreže koje okupljaju 167 OCD-a, početkom novembra 2014. godine uputio zahtev nadležnim institucijama za hitnu obustavu iseljenja interno raseljenih lica i izbeglica iz nepriznatog Kolektivnog centra “Pionirski grad” tokom zimskog perioda, kao i za pronalaženje trajnog i održivog rešenja za lica kojima preti beskućništvo. Međutim, jedina podrška tada je došla od nezavisnih institucija Zaštitnika građana i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i od Kancelarije za ljudska i manjinska prava koja je ukazala nadležnim institucijama na potrebu da se u svim slučajevima kada se vrši iseljavanje, pa i u ovom, neophodno obezbediti alternativni smeštaj i omogućiti učešće tih lica u programima nadležnih državnih organa kojima se obezbeđuje uživanje prava na stanovanje i životni standard.

Naglašavamo da brojni međunarodni dokumenti kao što je Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima i Osnovni principi i smernice Ujedinjenih nacija u vezi evikcija i raseljavanja, čiji je potpisnik i Srbija, propisuju da se licima koja se prinudno iseljavaju mora biti obezbeđen alternativni smeštaj, a Komitet o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima u svom poslednjem izveštaju iz 2014. godine je takođe apelovao na Srbiju da preduzme hitne mere kako bi građani bili konsultovani u svim fazama iseljenja. Zakon o socijalnom stanovanju RS takođe predviđa decu, mlade, samohrane roditelje, porodice sa više dece, samačka domaćinstva, lica preko 65 godina starosti, osobe sa invaliditetom, izbegla i interno raseljena lica (…), kao prioritetne, najugroženije grupe za dobijanje socijalnih stanova, pri čemu stanovnici Pionirskog grada najčešće spadaju u više navedenih kategorija.

Stoga još jednom apelujemo na nadležne institucije Republike Srbije da hitno obustave iseljenja stanovnika nepriznatog Kolektivnog centra „Pionirski grad“ i da preduzmu sve mere da se ovim licima obezbedi adekvatan alternativni smeštaj.


Pročitano 31408 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action