Program statusnih i socioekonomskih prava

petak, 24. jul 2015.

Saopštenje povodom raseljavanja porodica na trasi „Beograda na vodi“

Izražavamo zabrinutost zbog informacija da će preko 100 porodica biti suočeno sa beskućništvom zbog građevinskih radova na projektu „Beograd na vodi“. Priprema terena za projekat „Beograd na vodi“ zahteva uklanjanje svih objekata sa ove trase i raseljavanje preko 130 porodica. Praxis je od porodica koje stanuju na ovoj trasi dobio uznemiravajuće informacije, prema kojima za više od 100 porodica nije predviđen nikakav alternativni smeštaj.

Nadležni državni organi, odnosno Direkcija za građevinsko zemljište poziva na razgovor nekoliko desetina porodica koje imaju pravni osnov stanovanja, i koji se uglavnom ogleda u dodeljivanju prostorja JP „Železnice Srbije“ na korišćenje kao nužni smeštaj. Ovim porodicama se nude novi stambeni prostori, ali na korišćenje od 5 godina, čime se opet dovodi u pitanje sigurnost njihovog stambenog statusa. Preko 100 preostalih porodica je primilo rešenja kojim im se nalaže da uklone objekte u kojima su godinama stanovali, u vrlo kratkom roku, bez obezbeđivanja alternativnog smeštaja. Žalbe na rešenja ne odlažu izvršenje rešenja.

Takvo postupanje nadležnih organa predstavlja grubo kršenje prava na privatan i porodičan život, prava na stanovanje i delotvoran pravni lek. Posebno je zabrinjavajuće da ono nastupa uprkos konstantnim preporukama međunarodnih ugovornih tela i nezavisnih eksperata da se zakonski reguliše postupak prinudnih iseljenja i omogući efikasno pravo na delotvorni pravni lek.

Kоmitеt Uјеdinjеnih nаciја zа еkоnоmskа, sоciјаlnа i kulturnа prаvа u zаklјučnim rаzmаtrаnjimа dоnеtim u mајu 2014. gоdinе pоzvао је Rеpubliku Srbiјu dа zbоg prinudnih isеlјеnjа i prаksе kоја је u suprоtnоsti sа оdrеdbаmа Međunarodnog pаktа o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, prеduzmе hitnе mеrе kоје ćе, izmеđu оstаlоg оbеzbеditi prоcеdurаlnu zаštitu оnimа kојi bivајu isеlјеni, а svе u sklаdu sа оdrеdbаmа iz Оpštih kоmеntаrа 4 i 7 оvоg Kоmitеtа.

Specijalna izvestiteljka Ujedinjenih nacija za pravo na adekvatno stanovanje je u preliminarnom izveštaju nakon posete Srbiji u maju 2015. godine istakla potrebu za donošenjem zakona o stanovanju i beskućništvu Republike Srbije, uz prateću strategiju koja će definisati pravo na adekvatno stanovanje u skladu sa Opštim komentarom broj 4 Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava i obezbeđivati sprovođenje prinudnih iseljenja u skladu sa merama iz Opšteg komentara broj 7 Komiteta za ekonomska socijalna i kulturna prava. U preporukama Specijalne izvestiteljke UN za stanovanje se posebno ističe i obezbeđivanja prava na delotvorni pravni lek licima kojima preti evikcija.

Komesar za ljudska prava Saveta Evrope u izveštaju nakon martovske posete Srbiji izražava zabrinutost zbog kontinuiranih prisilnih iseljenja neformalnih romskih naselja, koja se sprovode suprotno međunarodnim standardima, bez sprovođenja konsultacija sa iseljenim porodicama, u veoma kratkom roku i bez obezbeđivanja alternativnog smeštaja. 

Pozivamo nadležne institucije da hitno prekinu sa praksom prinudnih iseljenja koja dovodi do beskućništva i primene preporuke međunarodnih tela i urede postupak i postupanje u slučajevima prinudnih iseljenja.


Prilog nastao nakon objavljivanja saopštenja: Porodice uplašene da će ih izbaciti na ulicu!

Pročitano 16619 puta
Tagovano
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action