Praxis Watch

utorak, 17. septembar 2019.

Godinu dana deca bez identiteta

Nakon godinu dana, upravni postupci naknadnog upisa činjenice rođenja za troje dece su konačno uspešno rešeni pred Matičnom službom u Kraljevu. 

Usled nezakonitog postupanja i nepoštovanja pravila postupka, postupajući organ je tri puta neosnovano odbio zahteve, zbog čega je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave svaki put usvajalo žalbe i predmete vraćalo na ponovni postupak. Između ostalog, postupajući organ je odbijao zahteve i jer je smatrao da su protivni Ustavu, jer podneta pismena i akti nisu bili napisani ćirilicom, već latinicom, dok je protivustavnim smatrao i Praxisove aktivnosti informisanja i savetovanja stranke. Postupajući organ se nije starao da neznanje i neukost stranke u postupku ne budu na štetu prava koja joj pripadaju, niti je neukoj stranci pružao pomoć, što predstavlja obavezu organa koji vodi upravni postupak na koju mora da pazi po službenoj dužnosti. Naprotiv, zloupotrebio je svoj položaj i ovlašćenja i iskoristio neznanje i neukost podnositeljke zahteva na njenu štetu, onemogućivši je u ostvarivanju zakonom predviđenih prava.

Tako je postupajući organ više puta nalagao podnositeljki zahteva, pripadnici romske nacionalne manjine koja ne govori srpski jezik, da obezbedi usluge prevodioca, iako Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisama na to obavezuje organ koji vodi postupak. Smatrajući da je Matična služba u Kraljevu počinila diskriminaciju, uskraćujući mogućnost podnositeljki zahteva da zbog nepoznavanja jezika učestvuje u postupku, Praxis je Povereniku za zaštitu ravnopravnosti podneo pritužbu, čiji ishod se očekuje.

Nakon pokretanja postupka utvrđivanja diskriminatornog postupanja, zahtevi za upis činjenice rođenja troje dece su odobreni, a paradoksalno je da je to učinjeno na osnovu istih dokaza i izjava istih svedoka, koji su bili predloženi i prilikom pokretanja postupaka.

Matična služba u Kraljevu u svom postupanju nije primenila zakonom propisane mere kojima se olakšava učešće pripadnika osetljivih grupa, već je zanemarivanjem ovih afirmativnih mera dodato otežala njihov položaj i učešće u postupcima. Posebno je zabrinjavajuće postupanje organa, s obzirom na to da se u postupcima odlučivalo o formalnom sticanju pravnog subjektiviteta dece, a koje je potpuno suprotno osnovom principu da je svako dužan da se rukovodi najboljim interesom deteta.

Pročitano 32425 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action