Praxis Watch

ponedeljak, 6. april 2015.

Deca istih roditelja sa različitim prezimenima

Koliko postupak upisa deteta u matične evidencije može da bude komplikovan za pojedine roditelje, svedoči i primer šestoro dece, čiji roditelji duže od godinu dana pokušavaju da učine svoju decu pravno vidljivom.

Naime, vođenje postupaka pred različitim državnim organima, dovelo je do situacije da deca istih roditelja budu upisana pod različitim prezimenima, jedna sa majčinim, a druga sa očevim prezimenom.

Tako je za četvoro dece, koja su rođena kod kuće, pokrenut postupak pred sudom radi utvrđivanja vremena i mesta rođenja. Pošto je sud odbacio predlog, pokrenuti su postupci naknadnog upisa u MKR pred organom uprave. U međuvremenu je sud dostavio pozive za ročište, što je bilo krajnje neočekivano, jer je predlog prethodno bio odbačen. Pri tom je inicijalno objedinjeni predlog razdvojen na četiri predmeta koja su dodeljena novom sudiji, s tim da je jedno dete bilo izuzeto iz poziva.

Sud je ubrzo doneo rešenje o utvrđivanju vremena i mesta rođenja za troje dece i deci je utvrđeno prezime oca. Međutim, za četvrto dete, koje nije dobilo poziv za ročište, doneta je odluka u postupku naknadnog upisa u MKR pred organom uprave, koja ne sadrži podatke o ocu, s obzirom na to da on nije mogao da se legitimiše pred organom uprave kao otac deteta, zbog neposedovanja lične karte.

Za dvoje dece, koja su pak rođena u zdravstvenoj ustanovi, pokrenuti su postupci za određivanje ličnog imena pred nadležnim centrom za socijalni rad i očekuje se da će im prezime biti određeno prema prezimenu majke.

Iako je pravilima kojima se uređuju porodični odnosi predviđeno da deca istih roditelja ne mogu nositi različita prezimena, u ovom trenutku deca istih roditelja upisana su u MKR sa neusaglašenim podacima o ličnom imenu i ocu. Nakon što otac pribavi ličnu kartu, biće neophodno sprovesti dodatni upravni postupak radi usaglašavanja podataka o ocu i prezimenu u matičnim evidencijama.

Napori ovih roditelja da upišu svoju decu, a koji traju duže od godinu dana, jasno pokazuju koliko postupci upisa u matične evidencije mogu biti komplikovani i dugi, čak i uz pravnu pomoć Praxisa.

Pročitano 12925 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action