Diskriminacija

petak, 13. jul 2018.

Podnet izveštaj o sprovođenju Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena

Praxis je u saradnji sa Evropskom mrežom za pitanja apatridije (ENS), Evropskim centrom za prava Roma (ERRC) i Institutom za pitanja apatridije i inkluziju (ISI) podneo Komitetu za eliminisanje svih oblika diskriminacije žena alternativni izveštaj o sprovođenju Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena u Republici Srbiji.

U izveštaju se ukazuje na teškoće sa kojima se prilikom ostvarivanja prava u Srbiji suočavaju pripadnice romske nacionalne manjine. Njihov položaj je naročito težak, jer često bivaju žrtve dvostruke diskriminacije – kako po osnovu pola, tako i po osnovu nacionalne pripadnosti. Izveštaj sadrži informacije o problemima sa kojima se Romkinje susreću u ostvarivanju prava na zdravstvenu i socijalnu zaštitu, obrazovanje i zapošljavanje, a istovremeno upozorava na problem dečijih, ranih i prinudnih brakova, koji se nesrazmerno češće javlja među romskom populacijom i posebno pogađa devojčice. Osim toga, izveštaj ukazuje i na nepostojanje efikasnog sistema za pružanje besplatne pravne pomoći, što dodatno ugrožava ostvarivanje prava.

Posebna pažnja u izveštaju posvećena je preprekama koje otežavaju upis u matične knjige i sticanje državljanstva, a naročito je istaknut problem diskriminatornih propisa koji sprečavaju Romkinje koje ne poseduju lična dokumenta da svoju novorođenu decu upišu u matičnu knjigu rođenih. Zbog toga ova deca u najosetljivijem životnom dobu ostaju i bez državljanstva i prijavljenog prebivališta, a samim tim i mogućnosti da ostvaruju prava iz zdravstvenog i socijalnog osiguranja, kao i sva druga prava za čije uživanje je potrebno posedovati lična dokumenta.

Praxis i drugi podnosioci izveštaja predložili su Komitetu za eliminisanje diskriminacije žena preporuke čija realizacija bi doprinela uspostavljanju ravnopravnosti i sprečavanju diskriminacije pripadnica romske nacionalne manjine.

Izveštaj Komitetu možete preuzeti OVDE.

Pročitano 8167 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action