Praxis Watch

ponedeljak, 13. novembar 2017.

Praxis podneo prilog za izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije

Povodom predstojećeg izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije, Praxis je učestvovao u procesu konsultacija sa Delegacijom Evropske unije u Srbiji i ujedno podneo prilog o napretku koji je ostvaren i preprekama koje su uočene nakon poslednjeg izveštaja Komisije iz 2016. godine. Praxisov prilog je usmeren na oblast reforme javne uprave i pristup osnovnim pravima, a posebna pažnja posvećena je položaju romske dece. Izneti su uočeni nedostaci u vezi sa primenom novog Zakona o opštem upravnom postupku i ukazano je na činjenicu da Srbija još uvek nije dobila Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, uprkos desetogodišnjoj debati o njegovom usvajanju. Prilog se osvrće i na preostale prepreke u vezi sa sprečavanjem apatridije i podseća da još uvek nije stvoren pravni okvir podesan da obezbedi svakom detetu da bude upisano u matičnu knjigu rođenih odmah po rođenju. Prilog upozorava na prekomernu zastupljenost romske dece u sistemu hraniteljstva, kao i na potrebu da se preduzmu dodatne mere kako bi se sprečila segregacija u obrazovanju i kako bi se obezbedio pristup kvalitetnom obrazovanju za svako dete. Najzad, prilog upozorava na problem dečjih, ranih i prinudnih brakova koji naročito pogađa romske devojčice kojima se, usled izostanka adekvatnog odgovora na ovu pojavu, uskraćuje pristup nizu osnovnih ljudskih prava.

Preuzmite prilog ovde.

Pročitano 8171 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action