Praxis Watch

ponedeljak, 29. jun 2015.

Vlada usvojila Drugi i treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o pravima deteta

Dana 9. aprila 2015. godine, Vlada Republike Srbije usvojila je Drugi i treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o pravima deteta koji sadrži i informacije o primeni oba protokola uz ovu Konvenciju, a Komitetu za prava deteta Ujedinjenih nacija podnet je sa znatnim kašnjenjem.

Izradu izveštaja koordinirala je i izradila Kancelarija za ljudska i manjinska prava. U izradi su učestvovali svi relevantni republički i pokrajinski organi, kao i nevladine organizacije Praxis i Centar za prava deteta.

U delu izveštaja posvećenom Građanskim pravima i slobodama dat je osvrt na stanje u oblasti prijave rođenja, imena i državljanstva (član 7. Konvencije, u vezi sa preporukama 33. i 34 . CRC/C/SRB/CO/1). Tako se u izveštaju navodi da je Zakonom o matičnim knjigama i podzakonskim aktima unapređeno ostvarivanje prava na upis u matičnu knjigu rođenih bez obzira da li se radi o detetu čiji su roditelji poznati, nepoznati, bez roditeljskog staranja ili usvojenom detetu, da li se podatak o rođenju prijavljuje u zakonskom roku ili po njegovom isticanju.

Međutim, država se nije osvrnula na komentare Praxisa u pogledu obezbeđivanja efikasnog postupka za upis deteta odmah po rođenju, bez obzira na status roditelja. Naime, rešenje koje nudi Zakon o vanparničnom postupku nije adekvatno za upis dece, budući da sudski postupak traje u proseku 6 meseci. Deca čiji roditelji ne poseduju lična dokumenta i dalje su izložena riziku od apatridije i diskriminacije. S tim u vezi, Srbija još uvek nije u potpunosti postupila u skladu sa delom preporuke Komiteta za prava deteta i naknadnim komentarima Praxisa.

Za više informacija, videti saopštenje: Usvojen Drugi i treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o pravima deteta

Pročitano 11192 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action