Izveštaji Praxisa

Praxis

Praxis

Samir Gašić rođen je 1981. godine. u Virovitici, u Republici Hrvatskoj.Celog svog života bio je apatrid.

Samir nije posedovao državljanstvo Republike Hrvatske, gde je rođen, niti državljanstvo Republike Srbije, gde živi. Samir je preko 40 godina živeo bez ijednog ličnog dokumenta, posedujući samo izvod iz matične knjige rođenih iz Hrvatske. Njegova majka je državljanka Bosne i Hercegovine, i u jednom trenutku je stekla državljanstvo Republike Srbije. Međutim, Samir, iako u Srbiji živi od malena, iako se u Srbiji kratko školovao i zasnovao porodicu, nikada nije uspeo da dobije lična dokumenta Republike Srbije. Iako vrlo krhkog zdravstvenog stanja, zbog neposedovanja dokumentata nikada nije uspeo da dobije potrebnu lekarsku negu.

Sa suprugom sa kojom živi u vanbračnoj zajednici, ima troje dece. Za decu nije uspeo da prizna očinstvo zbog neposedovanja ličnih dokumenata.

Praxis je podneo 2021. godine zahtev za Samirov prijem u državljanstvo Republike Srbije. Međutim, ovaj zahtev je vrlo brzo odbijen.

Zahvaljujući pravnoj regulativi Bosne i Hercegovine i saradnji sa kolegama iz organizacije Vaša prava iz Bosne i Hercegovine koje su podelile informaciju da je moguć Samirov upis u matičnu knjigu rođenih i knjigu državljana Bosne i Hercegovine, a imajući u vidu državljanstvo Samirove majke, podnet je zahtev za naknadni upis u matičnu knjigu rođenih činjenice rođenja i konstatacije državljanstva Bosne i Hercegovine. Punomoćnik u postupku bio je upravo kolega iz organizacije Vaša prava.

Međutim, iz nadležne matične službe u Opštini Kalesija stigao je zahtev za dopunu, u vidu dvadesetak potrebnih dokumentata. Za upotpunjenje tog zahteva bila je potrebna sveobuhvatna regionalna saradnja s obzirom na to da je Samir rođen u Hrvatskoj, da živi u Srbiji, a da mu je majka po poreklu iz Bosne i Hercegovine. Stoga, bilo je neophodna partnerska saradnja sa organizacijama iz dve države regiona, kako bi se pribavila dokumenta koja nisu bila lako dostupna.

Naročito su u ovom slučaju bili problematični propisi Republike Hrvatske, koji za izdavanje izvoda i državljanstva zahtevaju identifikacioni dokument stranke. Tim povodom, ostvarena je sjajna saradnja i sa Informativno pravnim centrom iz Slavonskog Broda. Zahvaljujući požrtvovanosti i upornosti kolega iz Hrvatske, matična služba u Virovitici je izašla u susret i izdala potrebna dokumenta, posebno zahvaljujući detaljnom obrazloženju slučaja, odnosno činjenice da je Samir Gašić osoba bez državljastva. Sama matična služba iz Virovitice nadalje je pomno pratila rešavanje Samirovog slučaja.

Istovremeno, dok je Informativno pravni centrar iz Slavonskog Broda dostavljao neophodna dokumenta iz Hrvatske, prikupljani su neophodni dokazi za postupak u Bosni i Hercegovini. Samir Gašić je iz Srbije revnosno dostavljao punomoćja, informacije i dokaze, i aktivno učestvovao u postupku.

Poslednja preduzeta radnja u svrhu prikupljanja svih zatraženih dokaza, bila je davanje izjava svedoka koji poseduju identifikaciona dokumenta izdata od strane Bosne i Hercegovine o Samirovom identitietu, u konzulatu Bosne i Hercegovine u Beogradu.

Konačno, Samir Gašić je krajem 2022. godine upisan u matičnu knjigu rođenih i knjigu državljana Bosne i Hercegovine. Uskoro će, u svojoj petoj deceniji života, u rukama imati svoj prvi identifikacioni dokument. Osim svog prvog pasoša Bosne i Hercegovine, Samir će napokon moći da prizna očinstvo za svoju decu, kao i da dobije lekarsku negu, koja mu je preko potrebna.

Ono što posebno želimo da naglasimo jeste da je, zahvaljujući angažovanosti, profesionalnosti i izuzetno delotvornoj regionalnoj saradnji sa koleginicama i kolegama iz organizacija Vaša prava iz Bosne i Hercegovine i Informativno pravnim centrom iz Hrvatske, zajednički rad rezultirao rešavanjem jednog izuzetno komplikovanog slučaja apatridije, koji klijent sam, bez potrebne besplatne pravne pomoći, ne bi mogao da reši.

 

 

 

U okviru konferencije koja je održana 6. decembra 2023. godine u Hotelu Prag u Beogradu na temu nasilja u porodici, predstavljen je model zaštite žrtava nasilja u porodici, odnosno uloga čeških nevladinih organizacija u sistemu zaštite žrtava nasilja u porodici u Republici Češkoj.

Učesnici konferencije imali su priliku da se upoznaju sa rezultatima dosadašnjih aktivnosti u okviru projekta „Promovisanje alata u prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici u Srbiji“, koji sprovodi Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva uz podršku Praxisa kao lokalnog partnera. Istovremeno, napravljen je poseban osvrt na dvodnevnu radionicu i studijske posete Republici Češkoj koje su omogućile razmenu iskustava i znanja između relevantnih aktera u sistemu zaštite od nasilja u porodici u Republici Srbiji i Republici Češkoj.

Tokom konferencije, predstavljena je uloga čeških nevladinih organizacija u pružanju pomoći žrtvama nasilja u porodici, obuhvatajući pravni okvir, saradnju sa policijom, pružanje usluga, kao i modele finansiranja. Pored toga, učesnici su se detaljnije informisali o određenim psihološkim aspektima nasilja u porodici.

Posebno je istaknuto da je zahvaljujući uključivanju nevladinih organizacija u sistem socijalnih usluga, Republika Češka zapravo uspela da uštedi sredstva, jer se pokazalo da je ovaj sistem finansiranja povoljniji od potpunog finansiranja od strane države. Kao rezultat, postignut je viši kvalitet usluga uz manje finansiranje od strane države. Sa 120.000 zaposlenih u sistemu socijalnih usluga, Češka je postavila standard koji još uvek nije dostižan u mnogim zemljama.

„Najveća razlika između Republike Češke i Republike Srbije, kada je u pitanju praksa koja se odnosi na pružanje sveobuhvatne podrške žrtvama nasilja u porodici, je u jednostavnoj činjenici da smo mi u Republici Češkoj stvorili održiv sistem od 17 specijalizovanih interventnih centara širom zemlje u kojima socijalni radnici, psiholozi i pravnici rade isključivo na ovoj temi, čime se jača posvećenost kvalitetnoj i dugorošnoj brizi za žrtve nasilja u porodici”, rekao je Miroslav Dvoržak, direktor organizacije Poradna koja je sprovodila projekat.

Skupu su prisustvovali ambasador Republike Češke u Republici Srbiji, Inž. Tomaša Kuchta, kao i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva pravde, Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, tužilaštava, Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, kancelarije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, centara za socijalni rad, pružaoci besplatne pravne pomoći, te predstavnici drugih državnih institucija i organizacija civilnog društva.

Projekat „Promovisanje alata u prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici u Srbiji“ je finansiran uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Republike Češke putem Programa promocije tranzicije, uz kofinansiranje od strane organizacije Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva.

 

 

 

Rezultati terenskog ispitivanja o broju ljudi koji žive u riziku od apatridije, koje je na teritoriji 24 [1] grada i opštine sprovela nevladina organizacija „Praxis“ uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR), predstavljeni su danas. Istraživanje koje je trajalo od juna do oktobra, organizovano je u sklopu planiranja aktivnosti za sledeću godinu, kada se završava UNHCR-ova globalna desetogodišnja kampanja „Ja pripadam“ čiji je cilj iskorenjivanje apatridije u svetu.

„Naredna godina je ključna za rešavanje preostalih slučajeva ljudi u riziku od apatridije u Srbiji i mapiranje čije rezultate predstavljamo je korisno kako bismo što preciznije mogli da planiramo dalje korake u rešavanju ovog problema. U toku proteklih decenija Srbija je napravila veliki iskorak u smanjenju broja osoba u riziku od apatridije kojih je 2010. godine bilo nekoliko desetina hiljada, dok je 2020. taj broj iznosio nešto više od 2.000 ljudi. Verujemo da preostali slučajevi mogu da se reši, i na tome će UNHCR nastaviti da radi zajedno sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, Zaštitnikom građana Republike Srbije, kao i organizacijama civilnog društva, ostalim relevantnim akterima, i naravno sa osobama u riziku od apatridije“, izjavila je Edlira Baka-Pečo, šefica Odeljenja za zaštitu izbeglica UNHCR-a u Srbiji.

Za razliku od prethodnih istraživanja UNHCR-a, koja su metododom reprezentativnog uzorka sprovođena u celoj zemlji, mapiranje je ovog puta obuhvatilo 24 grada i opštine. Istraživači i istraživačice su na terenu, od vrata do vrata, sproveli detaljnu proveru osoba koje žive u riziku od apatridije i ustanovili izazove sa kojima se ova populacija suočava, a u čijem prevazilaženju će im biti pružena konkretna podrška. Osim toga, „Praxisov“ pravni tim je posetio 21 lokalnu samoupravu u kojima su identifikovali dodatne slučajeve u romskim naseljima i pojedinačnim domaćinstvima.

Zaključno sa 1. novembrom, u okviru mapiranja identifikovano je 785 osoba u riziku od apatridije u ovim gradovima i opštinama i njima će biti ponuđena konkretna pomoć u dobijanju ličnih dokumenata.

Među njima, 383 osobe nisu upisane u matične knjige rođenih u Srbiji, od kojih 164 nije nigde upisano u matičnu knjigu rođenih, zatim 431 nema dokaz o državljanstvu, 746 nema prijavljeno prebivalište u mestu u kom živi, dok 325 nema važeću ličnu kartu. Kako bi se ovi izazovi prevazišli, potrebno je da se u narednom periodu prikupe neophodne informacije i da se pokrenu relevantni postupci pred nadležnim organima Republike Srbije.

Kao i u prethodnim ispitivanjima, i ovo mapiranje je potvrdilo u kojim delovima Srbije boravi veći broj osoba u riziku od apatridije. Najveći broj ih je identifikovan u opštinama i gradovima južne i istočne Srbije (oko 35 odsto) i regionu Beograda (32 odsto). Zatim slede region zapadne Srbije i Šumadije (17 procenata) i region Vojvodine (16 procenata).

„Mapiranje je pokazalo da, i pored značajnog napretka, u Srbiji i dalje postoji određen broj ljudi koji nisu upisani u matičnu knjigu rođenih, nemaju državljanstvo ili se suočavaju sa problemom prilikom prijave prebivališta. U svakom slučaju, najveća vrednost sprovedenog mapiranja je da smo, kroz rad na terenu, uspeli da identifikujemo konkretne osobe koje imaju problem da dobiju dokumenta, što će nam omogućiti da im u predstojećem periodu pružimo adekvatnu pravnu pomoć u tom pogledu. Sada je važno da svi relevantni akteri, pre svega institucije zadužene za sprovođenje konkretnih procedura, imaju proaktivan pristup i rade na reševanju preostalih slučajeva, naročito na lokalnom nivou“, istakla je Marijana Luković, izvršna direktorka „Praxisa“.

Apatridija pogađa najugroženije članove romske zajednice u Srbiji. UNHCR radi sa ranjivim interno raseljenim i domicilnim Romima koji nisu upisani u matične knjige rođenih ili su bez dokumenta od 2004. godine.

Osobe koje nemaju lična dokumenta poput uverenja o državljanstvu, izvoda iz matične knjige rođenih, lične karte ili zdravstvene knjižice nisu u mogućnosti da ostvare osnovna ljudska prava. To ih čini politički i ekonomski marginalizovanim i podložnim diskriminaciji.

Ceo tekst izveštaja o rezultatima mapiranja osoba u riziku od apatridije dostupan je na ovom LINK-u.

 

 

 

 

 

[1] Bujanovac, Bor, Bojnik, Novi Pazar, Sjenica, Kragujevac, Niš, Subotica, Novi Sad, Zemun, Novi Beograd, Surčin, Čukarica, Palilula, Zvezdara, Obrenovac, Smederevo, Kostolac, Požarevac, Vranje, Aleksinac, Prokuplje, Žitorađa, Zrenjanin..

 

 

Dokument možete preuzeti OVDE

Dnevne novine Blic prenose podatke Praxisovog istraživanja "Prevencija i eliminacija dečjih brakova i ekonomsko osnaživanje Romkinja na lokalnom nivou u Srbiji" koje je obuhvatilo osam gradova (Vranje, Leskovac, Kruševac, Kragujevac, Smederevo, Novi Sad, Bačku Palanku i Suboticu), sa posebnim osvrtom u tekstu na uzroke dečjih brakova.

 

Ceo članak možete pročitati OVDE.

Nacionalna koalicija za okončanje dečijih brakova pripremila je šesto izdanje informatora koje je posvećeno temi povezanosti apatridije i dečijih brakova.

U mnogim slučajevima ta dva fenomena uzajamno deluju jedan na drugi, čime se ciklus apatridije i rodne nejednakosti produžava kroz generacije. Stoga su napori za sprečavanje dečjih brakova i smanjenje njihovog broja posebno složeni u kontekstu apatridije. Dečiji brakovi u Republici Srbiji, pored mnogobrojnih drugih negativnih posledica po zdravlje i dobrobit deteta, predstavljaju jedan od generatora osoba koje su u riziku od apatridije.

Novo izdanje informatora Nacionalne koalicije za okončanje dečijih brakova donosi i pregled rezultata postignutih u Srbiji u okviru globalne kampanje #IBelong (Ja pripadam), koju je pokrenuo UNHCR 2014. godine, a koja ima za cilj okončanje apatridije u roku od deset godina uz identifikaciju i zaštitu lica bez državljanstva, rešavanje postojećih situacija apatridije i sprečavanje pojave novih slučajeva.

Informator donosi pregled aktivnosti koje je Praxis sprovodio od 2015. godine na sprečavanju i eliminaciji dečjih brakova u okviru projekta Pravna pomoć licima u riziku od apatridije u Srbiji” koji finansira Visoki komesarijat UN za izbeglice. Te aktivnosti su u početku bile usmerene na roditelje dece romske nacionalnosti, a od 2017. godine aktivnosti se usmeravaju na decu i podrazumevaju organizovanje radionica sa decom školskog uzrasta (od 5. do 8. razreda) na temu prevencije dečjih, ranih i prinudnih brakova. Do sada su organizovane 82 radionice, sa 1433 učesnika u 23 opštine, odnosno u 26 škola. Pored organizovanja radionica, Praxis aktivno radi i na podizanju svesti predstavnika relevantnih institucija, prvenstveno škola i centara za socijalni rad, kroz individualne sastanke i okrugle stolove čiji je cilj da se razmene iskustva te da se institucije osnaže da prijavljuju slučajeve dečjih brakova, da reaguju na njih i da preduzimaju neophodne mere iz svoje nadležnosti kako bi se adekvatno odgovorilo na ovu pojavu i zaštitila prava dece.

Informator, između ostalog, donosi priču o R.B. koja je sa smo 13 godina stupila u dečji brak.

Šesto izdanje informatora Nacionalne koalicije za okončanje dečijih brakova, koje je sačinjeno uz podršku UNHCR-a i Praxisa, možete pogledati OVDE.

 

Nevladina organizacija Praxis ima zadovoljstvo da vas pozove na predstojeći trening na temu prilika za zapošljavanje u ugostiteljskoj industriji, namenjen pripadnicima/cama romske populacije. Trening se organizuje u okviru projekta „Poboljšanje pristupa zapošljavanju u ugostiteljstvu za pripadnike/ce romske zajednice”, koji je finansiran od strane Hilton Global Fund-a.

Cilj treninga je da unapredi prilike za zapošljavanje za pripadnike romske zajednice u ugostiteljskoj industriji kroz pružanje informacija i podizanje svesti o prilikama za zapošljavanje u ugostiteljstvu, kroz unapređivanje znanja i veština ciljnih grupa kako bi mogli da se zaposle u ovoj industriji, kroz omogućavanje sprovođenja stručne prakse i kroz obezbeđivanje stipendija jednom broju učesnika projektnih aktivnosti.

U okviru treninga biće obrađene sledeće teme:

1. dan, 25. septembar – Uvod u ugostiteljstvo i prilike za zapošljavanje u ugostiteljskoj industriji

2. dan, 26. septembar – Zakon o radu, prava na radnom mestu i diskriminacija

3. dan, 27. septembar – Poseta ugostiteljskom objektu, upoznavanje sa procesom rada i sagledavanje mogućnosti za zapošljavanje

Nakon održanog treninga, biće obezbeđena praksa u Hotelu Slavija za ukupno 4 učesnika/učesnice treninga. Praksa će biti plaćena, i trajaće od dve nedelje do 6 meseci, u zavisnosti od pozicije na kojoj će učesnici/ce biti angažovani.

Nakon stručne prakse, za 3 lica biće obezbeđene stipendije za dalje usavršavanje u cilju pronalaženja zaposlenja u sektoru ugostiteljstva.

Trening, a potom i praksa, namenjeni su prvenstveno licima koja su zaista zainteresovana za neke od poslova u ugostiteljskoj industriji i koja bi bila u mogućnosti da pohađaju trening i praksu. Posebno dobrodošla među potencijalnim učesnicima treninga su lica koja su završila ugostiteljsku školu ili imaju višu školu/fakultet, ili imaju nekog iskustva u ovom sektoru, posebno imajući u vidu da se za neke pozicije u industriji traži posebna srednja ili viša stručna sprema. Ujedno, odabrani učesnici/ce imaće priliku da imaju praksu u Hotelu Slavija, i da se, u slučaju potrebe ili iskazanog interesovanja i dobrog utiska na praksi, i zaposle.

Imajući u vidu da određene pozicije ne zahtevaju posebnu stručnu spremu, pozivamo i lica bez kvalifikacija, koja su zainteresovana za trening i koja su u mogućnosti da redovno pohađaju praksu, da se prijave za učešće na treningu.

Molimo Vas da svoje učešće na treningu potvrdite najkasnije do petka 22.09.2023. godine, do 17:00č na mejl Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Za više informacija možete nam se obratiti na:

Telefon: +381 63 111 7019, +381 63 111 7029

Mejl: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Nevladina organizacija Praxis počela je sprovođenje aktivnosti mapiranja lica u riziku od apatridije u Srbiji u okviru projekta „Pravna pomoć licima u riziku od apatridije u Srbiji“, finansiranom od strane Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR-a). Aktivnosti su, istovremeno, deo globalne kampanje UNHCR-a „Ja pripadam“ koja za cilj ima iskorenjivanje apatridije u svetu do kraja 2024. godine identifikacijom i zaštitom lica bez državljanstva, rešavanjem postojećih situacija apatridije i sprečavanjem pojave novih slučajeva.

U svetu danas milioni ljudi nemaju državljanstvo i smatraju se apatridima. U Srbiji se sa problemom neposedovanja ličnih dokumenata uglavnom susreću pripadnici romske nacionalne manjine. Poslednje istraživanje UNHCR-a „Lica u riziku od apatridije, pregled trenutne situacije i načini za prevazilaženje problema” sprovedeno je u oktobru 2020. godine. Uzorak je obuhvatao 1.807 domaćinstava, odnosno ukupno 9.218 lica. Istraživanje je pokazalo da u neformalnim naseljima živi 253 lica koja nisu upisana u matične knjige rođenih; 275 lica koja nemaju državljanstvo Srbije; 1.032 lica koja nemaju ličnu kartu; i 2.072 lica koja nemaju prijavljeno prebivalište ili boravište.  

U saradnji sa romskim aktivistima Praxis će sprovoditi aktivnost mapiranja lica u riziku od apatridije u više od 30 opština/gradova u Srbiji do novembra 2023. godine. Mapiranje se ciljano sprovodi u opštinama Bujanovac, Bor, Bojnik, Novi Pazar, Sjenica, Kragujevac, Niš, Subotica, Novi Sad, Zemun, Novi Beograd, Surčin, Čukarica, Palilula, Zvezdara, Obrenovac, Pančevo, Smederevo, Kostolac, Vranje, Aleksinac, Prokuplje, Žitorađa, Zrenjanin, Voždovac, Čačak, Kuršumlija, Leskovac, Mladenovac, Negotin, Rača, Topola, Tutin. Mapiranjem će biti obuhvaćeno najmanje 110 romskih naselja.  

Cilj mapiranja je da se kroz intenzivne terenske aktivnosti i posete naseljima identifikuju lica u riziku od apatridije – svi oni koji nisu upisani u matične knjige rođenih, nemaju državljanstvo, prijavljeno prebivalište ili ne poseduju ličnu kartu - kako bi se stekao uvid u obim ovog problema i kako bi im se, u narednom periodu, pružila adekvatna besplatna pravna pomoć u relevantnim postupcima pred organima Republike Srbije.

 Republika Srbija postigla je značajne uspehe na ovom polju u prethodnoj deceniji, pre svega zahvaljujući koordinisanom radu i zajedničkim naporima Vlade Republike Srbije, UNHCR-a i organizacija civilnog društva, među kojima je i Praxis. Potrebni su dodatni napori kako bi se apatridija iskorenila u skladu sa ciljevima kampanje #JaPripadam (#IBelong).

Ukoliko Vi ili Vaša deca nemate državljanstvo i lična dokumenta, ili znate nekoga ko ih nema, možete nam se obratiti za besplatnu pravnu pomoć na mejl Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. , Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili na sledeće brojeve telefona:

☎️ Beograd: +381 63 111 7019, +381 63 111 7029

☎️ Kraljevo: +381 36 319 710, +381 63 111 7024

 

petak, 26 maj 2023 00:00

Azem i Azemina

Azem je rođen 2018. godine u Šapcu od majke Vahide. Kako Azemova majka nije posedovala ličnu kartu prilikom porođaja, postupak upisa podataka u vezi sa rođenjem nije mogao biti okončan, zbog čega za Azema nije mogao da se pribavi izvod iz matične knjige rođenih.

Azemova majka Vahida je u međuvremenu pribavila, a potom i izgubila ličnu kartu, zbog čega dve godine kasnije, prilikom drugog porođaja opet nije posedovala ličnu kartu. Porodila se 2020. godine u Novom Sadu, rodivši Azeminu, za koju takođe nije okončan postupak prijave podataka o rođenju. Nakon porođaja, zbog nerešenih lično-pravnih odnosa, ali i izostanka podrške organa starateljstva majka dece nije uspevala da pribavi ličnu kartu.

S obzirom da je bila onemogućena da pribavlja izvode iz matične knjige rođenih dece, da reguliše status i pristupi osnovnim pravima, Vahida se obraćala za pomoć lokalnom Centru za socijalni rad, koji je odbijao da pokrene postupke određivanja ličnih imena dece, s obzirom da ona ne poseduje ličnu kartu. Posebno je indikativno da Centar nije prepoznao posebno ugrožen položaj ove jednoroditeljske porodice, te je tako samohranu majku, bez ličnih dokumenata, bez ikakve imovine i prihoda i bez ikakve podrške porodice, lokalne zajednice i lokalnih institucija, organ starateljstva je upućivao da se samostalno obraća nadležnim organima u cilju regulisanja ličnih statusa dece i pribavljanja lične karte.

Tek nakon što se Praxis sukcesivno obraćao Centru za socijalni rad sa zahtevima za pokretanje postupka određivanja ličnog imena, organ starateljstva je otpočinjao postupanje i određivao lična imena deci.

Poražavajuće je (ne)postupanje Centra za socijalni rad, koji je uslovljavanjem pružanja pomoći posedovanjem lične karte, doveo do zanemarivanja potreba i položaja pripadnika ranjivih grupa. Ovakav odnos organa starateljstva doveo je i do narušavanja principa najboljeg interesa deteta kao opšteprihvaćenog standarda kojeg moraju da se pridržavaju svi akteri u radu sa decom, gde je prenebregnuto da je u najboljem interesu deteta da se sprovede postupak određivanja ličnog imena i formalno omogući sticanje pravnog subjektiviteta, što je preduslov za ostvarivanje osnovnih prava.

 

 

Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action