Edukacija i obuka

ponedeljak, 8. oktobar 2012.

Održana javna tribina za pripadnike romske zajednice u Prokuplju

U okviru projekta „Ravnopravna šansa za bolje perspektive, jačanje romskog naroda u borbi protiv diskriminacije“ koji sprovodi kancelarija Poverenice za zaštitu ravnopravnosti u saradnji sa Praxisom, druga po redu tribina održana je u Prokuplju za pripadnike romske nacionalne manjine. Održavanje tribine je deo informativne i edukativne kampanje Poverenice za zaštitu ravnopravnosti u cilju podizanja svesti i osnaživanja te osetljive društvene grupe u borbi protiv diskriminacije.

Tribini su prisustvovali predstavnici organizacija koje se bave zaštitom prava marginalizovanih i isključenh društvenih grupa, pre svega pripadnika romske zajednice, kao i romski aktivisti.

Na samom početku, predstavnici kancelarije Poverenice za zaštitu ravnopravnosti predstavili su samu instituciju i njenu nadležnost, kao i postupak po podnošenju pritužbe zbog diskriminacije. Potom su nastojali da učesnicima približe sam pojam diskriminacije. Navodeći da “je diskriminacija nejednako postupanje prema jednakima i jednako postupanje prema nejednakima”, imali su za cilj da pojednostave komplikovanu zakonsku formulaciju pojma diskriminacije. Takođe, izlažući mnogobrojne primere, ukazali su učesnicima da nije svako pravljenje razlike nedozvoljeno, na taj način učinivši jasnu distinkciju između ponašanja i akata koji predstavljaju diskriminaciju i onih koja to nisu. U ovom delu izlaganja ukazano je učesnicima na mnogobrojne vrste i oblike diskriminatornog postupanja i istovremeno su navedena pojedina lična svojstva koja najčešće predstavljaju osnov i povod vršenja diskriminacije.

Upoznajući učesnike sa ciljem održavanja tribine, predstavnici Poverenice za zaštitu ravnopravnosti su posebno naglasili zabrinjavajuću okolnost da je među podnetim pritužbama veoma mali broj onih koje su podneli pripadnici romske zajednice, odnosno udruženja koja se prave zaštitom prava Roma, a naročito uzimajući u obzir činjenicu da su Romi jedna od najdiskriminisanijih društvenih grupa. Stoga su pozvali učesnike da na pojavu kršenja prava na jednakost reaguju podnošenjem pritužbi Poverenici, naglašavajući da je postupak pred ovom institucijom besplatan, kao i da se pritužba može uputiti poštom. Pored toga, ukazano je na značaj i dejstvo odluka nakon sprovedenog postupka po pritužbi, odnosno izrazito kompromitujuće dejstvo odluke kojom je utvrđena diskriminacija u odnosu na pojedinca, organ ili grupu koja vrši diskriminaciju. Učesnicima su predstavljeni pojedinačni slučajevi u kojima je, nakon sprovedenog postupka, utvrđeno postojanje diskriminacije i mere koje su preduzete u cilju suzbijanja takvog ponašanja u budućnosti. Takođe, podelili su učesnicima štampano izdanje Redovnog godišnjeg izveštaja za 2011.godinu, kao i obrazac pritužbe na romskom jeziku.

Predstavnica Praxisa govorila je o mehanizmima za pristup i zaštitu osnovnih ljudskih prava, ali i o najčešćim problemima i preprekama sa kojima se lica susreću u pristupu određenim pravima. Posebno je ukazano na pojedine novine u zakonskim rešenjima, a koja predviđaju pojednostavljeni postupak  ili olakšanu proceduru. Istovremeno je naglašen značaj insistiranja građana na primeni navedenih novina, a kako bi se ostvario pravni život normi u praksi. U delu izlaganja o pristupu pravima, istaknuta je uloga i značaj Zaštitnika prava građana, njegova nedlažnost i ovlašćenja.

Na kraju izlaganja, učesnici tribine su dobili priliku da aktivno učestvuju, iznoseći svoja zapažanja i iskustva kada je u pitanju ostvarivanje prava. Tako su istakli otežan i veoma često onemogućen pristup osnovnim ljudskim pravima, što vodi njihovoj društvenoj isključenosti i u određenom stepenu obespravljenosti. Kako učesnici tribine nisu bili upoznati sa institucijom Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, odnosno njenom ulogom, nadležnošću i ovlašćenjima, samo održavanje tribine znatno je doprinelo podizanju svesti pripadnika romske nacionalne zajednice o njihovom pravu na jednak tretman i potrebi korišćenja instrumenata zaštite navedenog prava u cilju suzbijanja diskriminacije.

Pročitano 10090 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action