Program statusnih i socioekonomskih prava

ponedeljak, 2. april 2018.

Praxis objavio izveštaj „Doprinos reformi javne uprave u Kraljevu“

Izveštaj Doprinos reformi javne uprave u Kraljevu nastao kao rezultat istraživanja koje je Praxis sproveo u okviru projekta "Doprinos reformi javne uprave u Kraljevu", u periodu od 1. juna 2017. godine do 31. marta 2018. godine, kao deo Projekta unapređivanja kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za praćenje reforme javne uprave (WeBER), koji finansira Evropska unija, a sufinansira Kraljevina Holandija. 

Praxis je na osnovu sprovedenog istraživanja transparentnosti jedinice lokalne samouprave i efikasnosti lokalnih organa uprave u Kraljevu, kao i monitoringa primene Zakona o opštem upravnom postupku, utvrdio da postoji značajan prostor za unapređenje rada lokalnih organa uprave u svim oblastima. 

Uprkos naporima koji su poslednjih godina uloženi na polju reforme javne uprave, kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou, u pojedinim oblastima nema vidljivog napretka. Najozbiljniji nedostaci prepoznati su u oblasti transparentnosti rada organa uprave, tačnije u pogledu učešća javnosti u procesu donošenja odluka i kreiranja politika, jer učešće građana i organizacija civilnog društva u pomenutom procesu gotovo da ne postoji. Kao posledica toga, u nekoliko slučajeva donete su diskriminatorne odluke koje ukazuju na propust lokalne samouprave da odgovori na potrebe vulnerabilnih grupa. Nesumnjivo je da aktivno učešće građana u procesu usvajanja odluka i kreiranju politika može sprečiti usvajanje diskriminatornih i necelishodnih odluka, a rad uprave učiniti odgovornim i efikasnim.  

Pored toga, ustanovljeno je da ne postoji proaktivan pristup u pogledu unapređivanja uslova i stvaranja podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva na lokalnom nivou. 

Uloga lokalnih medija u Kraljevu, kao pokretača javne debate, u oblasti reforme javne uprave nije dovoljno razvijena, a razlozi leže kako u finansijskoj nestabilnosti, tako i u nedovoljno podsticajnom okruženju za izveštavanje o specifičnim temama.

Preuzmite izveštaj ovde.

Pročitano 5310 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action